Estiu

Imprimeix

Actualment podem per¬cebre en la nostra societat una clara revaloració del temps lliure. Les persones necessitem més temps d’oci ja que la nostra vida laboral activa comença cada cop més tard i s’acaba abans. D’aquest fet en són es¬pecialment partícips els infants i els joves, que disposen cada vegada més d’un major nombre d’hores destinades a activitats de temps lliure que completin les seves tasques quotidianes i la seva formació reglada. En aquest context les escoles d’estiu han emergit amb força dins el món del lleure, i poc a poc estan adquirint un paper més destacat en l’educació dels infants.

Des de la nostra fundació, però, no volem perdre l’oportunitat de transformar auestes activi¬tats en un temps diferent on els valors educatius impartits facin que, les nostres, siguin activi¬tats que presentin una senya d’indentitat pròpia i una manera de fer diferent a les altres.

Nosaltres entenem que l’educació, més que un pro¬ducte és un procés en el qual el camí és més important que l’arribada a la fita i que aquesta sempre és modificable i per¬feccionable perquè la persona està en permanent procés de creixement. És per això que els nostres plantejaments són in¬tencionals i, en aquest procés intencial, caldrà tenir cura de tot el que impliqui el clima adequat en el procés educatiu: el valor, l’actitud, allò que és quotidià, la conducta, l’experiència, la reflexió, el gaudir, l’acció. Tots aquests aspectes fomen part del camí que tendeix a anar vers una determinada finalitat educativa mai no aconseguida però que sempre és punt de re¬ferència a l’horitzó.

Per a més informació demaneu les fitxes de les diferents ac¬tivitats i temàtiques ofertades, via telèfon a la Fundació Esplai de les Illes
Els campaments i co¬lònies d’estiu són una activitat pensada per a realitzar-se du¬rant l’estiu, coincidint amb les vacances escolars.
El format de les estades són d’una setmana i pensam que és un bon element per afavorir la cohesió dels grups. Els campa¬ments es poden realitzar a totes les cases gestionades per la Fundació Esplai de les Illes.

Els campaments i colònies d’estiu combinen activitats d’oci amb ac¬tivitats pedagògiques i segons l’interès dels grups es poden rea¬litzar diferents temàtiques:
Estam oberts a les vostres pro¬postes, el nombre mínim de participants per realitzar una d’aquestes activitats és de 20 i el preu serà en funció al nombre de participants, dies d’estada i tipologia de les activitats.
Per a més informació demaneu les fitxes de les diferents pro¬postes de campaments oferta¬des.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18