Inscripcions i matrícula                Les matrícules als cursos es faran a la Secretaria, que es troba al carrer Seminari 4, 2n pis de Palma o bé telefònicament. (Es pot emplenar el formulari de prematricula a través de la secció CURSOS de la barra d’inici d’aquesta Web).


                Cal emplenar un full de matrícula, presentar una fotocòpia del DNI i entregar dues fotografies tamany carnet (pels cursos de monitor/a i director/a).


                És necessari abonar al manco el 50% del preu del curs fent un ingrés indicant: el nom i llinatges de l’alumne/a i el codi del curs al compte que vos facilitaran a les oficines de la Fundació.


                Amb un mínim de 15 dies d’anticipació caldrà haver pagat el preu total del curs.


                La matrícula és personal i intransferible.


                No es reserven places, l’únic criteri de matrícula serà l’ordre dels pagaments dels cursos.


                L’edat mínima per inscriure’s és de 17 anys per als diferents cursos, 18 anys per realitzar les pràctiques de Monitor/a i tenir dos anys d’experiència com a monitor/a per al curs de Director/a.


                Les baixes que no es notifiquin amb un mínim de 15 abans del començament del curs suposaran la pèrdua del 50% del preu total.


                Als cursos de més d’un dia consecutiu que hi inclouen la pensió, l’estada al casal serà obligatòria.


                L’Institut de Formació Ramon Serra es reserva el dret d’anul·lar o ajornar una activitat en el cas que no hi hagi un nombre d’inscrits suficients o per causa justificada, amb un mínim de 15 dies d’anticipació, tot i retornant l’import total de la matrícula que s’hagi abonat a totes les persones inscrites.


                Cal completar la matrícula del cursos de Monitor/a amb un centre d’interès, de tota l’oferta de cursos estarà indicat amb el símbol: //M//
.

                Cal completar la matrícula del cursos de Director/a amb un centre d’interès, de tota l’oferta de cursos estarà indicat amb el símbol: //D//