La Fundació Esplai

 


Nom: FUNDACIÓ ESPLAI DE LES ILLES
Adreça: CARRER SEMINARI, 4-2n
07001. PALMA
ILLES BALEARS


   
    

 


 
   
   

Finalitats de la Fundació Esplai de les Illes:


- Treballar per la formació integral de les persones en el temps lliure.

- Treballar per una societat amb unes estructures justes i democràtiques que permetin i promoguin els drets i valors de la persona, en i a partir del nostre context social més immediat, i aquest és el de les Illes Balears.

- Oferir els mitjans materials, tècnics, didàctics i d’altres serveis que facilitin la tasca educativa en el temps lliure.

- Potenciar la formació de monitors, responsables i animadors.

- Les finalitats de la Fundació estan també definides per l’opció pedagògica, l’opció social i l’opció religiosa catòlica.
Òrgans Col·legiats


Patronat de la Fundació Esplai de les Illes


Membres:
 
Nom i llinatges

Pere Torres Siquier
Tomeu Barceló Rosselló
Silvia Criado López
Patxi X. Olaran González
Jordi Juan Sastre
Jaume Alemany Pascual
Antoni Carbonell Castelló
Maria Fca. Alorda Vilarubias
Rosa Mª Galiano Ceped
Antoni Verd Canyelles   
Toni Villalonga Rotger
Joan Llorenç Bota Rotger
Gabriel Fornés Serra
Catalina Tous Vidal
Càrrec

President, per delegació del Bisbe
Vicepresident, Director de l'IFRS-EE
Secretària, Vocal delegada GDEM
Gerent
Cap d'estudis IFRS-EE
Vocal, Fou president del GDEM
Vocal, Delegat de l'IFRS-EE
Vocal, Delegada de l'IFRS-EE
Vocal, Delegada de l'IFRS-EE
Vocal, Delegat de l'IFRS-EE
Vocal, Delegat del GDEM
Vocal, Delegat del GDEM
Vocal, Delegat del GDEM
Vocal, Delegada del GDEM
    

Consell Executiu de la Fundació Esplai de les Illes


Membres:

Nom i llinatges

Pere Torres Siquier
Tomeu Barceló Rosselló
Silvia Criado López
Patxi X. Olaran González
Jordi Juan Sastre
Salvador Pérez Vélez
Càrrec

President, per delegació del Bisbe
Vicepresident, Director de l'IFRS-EE
Secretària, Vocal delegada del GDEM
Gerent
Cap d'estudis de l'IFRS-EE
Cap del Departament d'Activitats i Serveis